بگوید رهایم کند
این بی حوصله گی
این فکر مخدوش
یا ذهن اشفته
بگوید رهایم کند.
می خواهم یک لحظه به این لحظه بیندیشم


دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه بیستم 6 1387
X